Dynasty – Premium Line – John Kuczynski JOHNNY K – 16.5g (Barrel Only) Soft tip