Dynasty – Premium Line – Osaki Hirokazu GLADIATOR 2 – 17g (Barrel Only) Soft tip